Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities
1. MacraMaaike, KVK-nummer 81479425, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verkoper.
2. De wederpartij van de verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.
3. Partijen zijn verkoper en koper samen.
4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen de partijen.

 

Artikel 2: Identiteit ondernemer
Naam: MacraMaaike
Vestigingsadres: Strengstraat 10, 9965 PL Leens
Email: macramaaike@outlook.com
KVK-nummer: 81479425
BTW-nummer: NL003568425B75


Artikel 3: Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod door of namens de verkoper en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen verkoper en koper.
2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de inhoud van deze algemene voorwaarden aan de koper beschikbaar gesteld.
3. Afwijken van deze algemene voorwaarden kan alleen als dat duidelijk en schriftelijk door partijen is overeengekomen.
4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard, dan blijft de overeenkomst zowel als deze algemene voorwaarden voor het overige in stand en zal de desbetreffende bepaling in onderling overleg vervangen worden.
5. Wanneer situaties voorkomen die niet in deze algemene voorwaarden zijn opgenomen, dienen deze te worden behandeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.


Artikel 4: Betaling
1. Bij een bestelling van een product uit de webshop dient de volledige koopsom in de webshop voldaan te worden.
2. Bij een bestelling van een op maat gemaakt product, stuurt de verkoper een factuur.
3. Betaalt de koper niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft de koper in gebreke, dan is de verkoper gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat de koper aan zijn betalingsplicht heeft gedaan.
4. Blijft de koper in gebreke, dan zal de verkoper tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot deze invordering zijn voor rekening van de koper. Deze kosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
5. In geval van faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van de verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar.
6. Weigert de koper zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht van de verkoper, dan is hij nog steeds verplicht om de afgesproken prijs aan de verkoper te betalen.

 

Artikel 5: Aanbiedingen, offertes en prijs
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij er in het aanbod een termijn van aanvaarding is vermeld. Wordt het aanbod niet binnen deze termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod.

2. De levertijden in de offertes zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding ervan geen recht op schadevergoeding of ontbinding, tenzij partijen dit duidelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch ook voor nabestellingen. Partijen moeten dit opnieuw duidelijk en schriftelijk overeenkomen.

 

Artikel 6: Herroepingsrecht
1. Bij de aankoop van producten heeft de koper het recht om na ontvangst van de bestelling binnen 14 dagen de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden (herroepingsrecht). De termijn gaat in op de dag nadat de koper de bestelling heeft ontvangen.

2. Er bestaat geen herroepingsrecht wanneer producten volgens de koper gegeven specificaties op maat zijn gemaakt.
3. De koper kan een herroeppingsformulier (retourformulier) van de verkoper gebruiken. Deze is de verkoper verplicht aan de koper ter beschikking te stellen.
4. Wanneer de koper gebruik wil maken van het herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de verkoper. De koper dient te kunnen bewijzen dat de geleverde producten op tijd zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een verzendbewijs.
5. Tijdens de bedenktermijn zal de koper zorgvuldig omgaan met het product. De koper zal het product alleen uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om het product te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien de koper gebruik maakt van het herroepingsrecht, zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product in een goede en stevige verpakking aan de verkoper retourneren conform de door de verkoper redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 7: Kosten bij gebruik herroepingsrecht
1. Wanneer de koper gebruikt maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van de retourzending voor zijn eigen rekening.

2. Indien de koper een aankoopbedrag betaald heeft, zal de verkoper dit bedrag zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Voorwaarde hierbij is dat het product al retour is ontvangen door de verkoper.

 

Artikel 8: Wijziging van de overeenkomst
1. Wanneer tijdens de realisatie van de overeenkomst blijkt dat het voor een goede levering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden aan te vullen of te wijzigen, passen de partijen op tijd en in goed overleg de overeenkomst aan.

2. Indien partijen overeenkomen de overeenkomst aan te vullen of te wijzigen, kan het tijdstip van voltooiing van de overeenkomst worden beïnvloed. De verkoper stelt de koper hiervan zo snel mogelijk op de hoogte.
3. Wanneer er bij de aanpassingen of wijzigingen van de overeenkomst sprake is van financiële- of kwalitatieve consequenties, dient de verkoper dit vooraf schriftelijk (of per mail/social media) aan de koper door te geven.
4. Indien de partijen een vaste prijs hebben afgesproken, geeft de verkoper aan in hoeverre het mogelijk is om aanvullingen of wijzigen overeen te komen.
5. Bij afwijking van het bepaalde in het derde lid van dit artikel, kan de verkoper geen meerkosten in rekening brengen wanneer de aanvullingen of wijzigingen het gevolg zijn van omstandigheden door de verkoper veroorzaakt.


Artikel 9: Oplevering en risico-overgang
1. Zodra het product door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van de verkoper naar de koper.


Artikel 10: Levering
1. Levering geschiedt ‘af fabriek/winkel/magazijn’. Dit houdt in dat alle kosten voor de koper zijn.

2. De koper is verplicht de producten af te nemen op het moment dat de verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment dat de producten hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
3. Wanneer de koper afname weigert of onzorgvuldig is in het verstrekken van instructies of informatie die noodzakelijk zijn voor de levering, is de verkoper gerechtig de producten voor rekening en risico van de koper af te slaan.
4. Wanneer de producten worden bezorgd, is de verkoper gerechtigd de eventuele verzendkosten in rekening te brengen.
5. Als de verkoper gegevens van de koper nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de koper deze gegevens ter beschikking heeft gesteld.
6. Een door de verkoper opgegeven termijn voor levering is indicatief. Dit is nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn, moet de koper de verkoper schriftelijk in gebreke brengen.
7. De verkoper is gerechtigd de producten in gedeelten te leveren, tenzij de partijen dit anders schriftelijk zijn overeengekomen of aan deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. De verkoper is bij het leveren in delen gerechtigd de delen apart te factureren.


Artikel 11: Overmacht
1. Kan de verkoper niet, niet op tijd of niet naar behoren aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor de door de koper geleden schade.
2. Onder overmacht verstaan de partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee de verkoper ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening mee kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door de koper kan worden verlangd, zoals, bijvoorbeeld: ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden en andere storingen in het bedrijf van de verkoper.
3. Ook verstaan de partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan de verkoper afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen ten opzichte van de verkoper voldoen, tenzij dit aan de verkoper te wijten is.
4. Wanneer er zich een situatie als hiervoor benoemd voordoet, als gevolg waarvan de verkoper zich niet aan zijn verplichtingen tegenover de koper kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang de verkoper zich niet aan de verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin benoemde situatie zich langer voordoet dan dertig kalenderdagen, hebben de partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijk te ontbinden.
5. Wanneer de overmacht langer dan drie maanden heeft geduurd, heeft de koper het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen via een aangetekende brief.


Artikel 12: Overdracht van rechten
Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, burgerlijk wetboek.


Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud en retentierecht
1. De bij de verkoper aanwezige producten en de geleverde producten en onderdelen blijven eigendom van de verkoper totdat de koper de gehele afgesproken prijs betaald heeft. Tot die tijd kan de verkoper zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de producten terugnemen.
2. Wanneer de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft de verkoper het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een te late levering kan in dat geval niet aan de verkoper worden tegengeworpen.
3. De verkoper is niet bevoegd om de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
4. Wanneer de producten nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen prijs of vooruitbetaling nog niet volgens afspraak (volledig) is voldaan, heeft de verkoper het recht op retentie. De producten worden dan niet geleverd totdat de koper het bedrag volledig en volgens afspraak heeft voldaan.
5. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van de betaling van de koper zijn de verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar.


Artikel 14: Klachtplicht
1. De koper is verplicht de klachten over de verrichte werkzaamheden/ producten binnen 7 dagen na constatering te melden aan de verkoper. De klacht is zo duidelijk mogelijk en in detail beschreven omschrijving van de tekortkomingen, zodat de verkoper in staat is hier adequaat op te reageren.

2. Wanneer de klacht gegrond is, is de verkoper verplicht het goed te hertstellen en eventueel opnieuw te leveren.
3. Een bij de verkoper ingediende klacht wordt binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt er door de verkoper binnen een termijn van 14 dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van verwerking van de klacht.
4. Wanneer een klacht niet in onderling verleg kan worden opgelost, ontstaat er een geschil welke vatbaar is voor de geschillenregeling.
5. De koper dient zich met een klacht allereerst te wenden tot de verkoper. Mochten de partijen niet samen tot een oplossing kunnen komen, heeft de koper de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline te laten behandelen (www.geschilonline.com). De uitspraak van Stichting GeschilOnline is bindend en zowel de verkoper als de koper stemmen in met deze bindende uitspraak. Het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie brengt kosten met zich mee. Deze kosten dienen betaald te worden door de koper aan de betreffende commissie. Daarnaast is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
6. Een klacht schort de verplichtingen van de verkoper niet op, tenzij de verkoper dit schriftelijk aangeeft.


Artikel 15: Garanties
1. Wanneer er in de overeenkomst garanties zijn opgenomen, geldt het hiernavolgende. De verkoper garandeert dat het verkochte aan de overeenkomst beantwoord, dat het product zonder gebreke zal zijn en dat het geschikt is voor het gebruik de koper voornemens is er van te maken.
2. Een door de verkoper verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de koper op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
3. De bedoelde garantie strekt ertoe om tussen de verkoper en de koper een goede risicoverdeling tot stand te brengen dat de gevolgen van de inbreuk op een garantie steeds voor rekening van de verkoper komen.
4. De benoemde garantie geldt wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, of wanneer er zonder toestemming door de koper of derden wijzigingen zijn aangebracht dan wel hebben geprobeerd wijzigingen aan te brengen. De benoemde garantie geldt ook niet wanneer het product is gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is.
5. Wanneer de door de verkoper verstrekte garantie betrekking heeft op een door een derde geproduceerde zaak is de garantie beperkt tot de garantie die door de producent wordt verstrekt.
6. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de verkoper schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient zoveel mogelijk te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
7. De garantietermijn van de verkoper komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De verkoper is echter nooit verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de koper, ook niet voor eventuele adviezen ten aanzien van he gebruik of de toepassing van de producten.


Artikel 16: Toepasselijk recht
1. Op deze overeenkomst tussen de verkoper en de koper is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten
3. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden as onredelijk worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.


Artikel 17: Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de koper zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de koper op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Algemene Voorwaarden Macra Maaike
PDF – 564,4 KB 423 downloads